Trung ương Đảng yêu cầu hợp nhất một số chức danh

VietTimes --  Nghị quyết số 18 về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành đã yêu cầu thí điểm mô hình tổ chức bộ máy mới và kiêm nhiệm một số chức danh để tinh gọn đầu mối.

Toàn cảnh hội nghị Trung Ương 6. Ảnh TTXVN.
Toàn cảnh hội nghị Trung Ương 6. Ảnh TTXVN.

Mục tiêu của Nghị quyết 18 là đến năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó.

Cụ thể, nghị quyết đã nêu ra những bất cập trong bộ máy hiện nay như " Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp... Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ.."; Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế"..

Để khắc phục tình trạng trên và tinh gọn đầu mối, Trung ương yêu cầu hoàn thiện một số quy định liên quan chức năng, tổ chức bộ máy chính trị. Một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh được thí điểm nhằm giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Trường hợp đặc biệt cần tăng thêm đầu mối từ cấp vụ, cục trở lên phải có ý kiến của Bộ Chính trị.

Từ năm 2021 đến năm 2030, cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức sẽ được áp dụng để thu hút người tài đức vào hệ thống chính trị. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ cần thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế người kém năng lực, đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ. 

Việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan sẽ được thí điểm ở cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó ở cấp tỉnh, trưởng ban dân vận sẽ đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân. Ở cấp huyện xã, bí thư cấp ủy sẽ kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân những nơi đủ điều kiện.

Chỉ thị cũng yêu cầu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành để có giải pháp thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới như ngành giao thông - xây dựng; tài chính - kế hoạch đầu tư; dân tộc - tôn giáo…

Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương xây dựng đề án riêng sắp xếp bộ máy đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với lực lượng vũ trang.