Trưng cầu ý dân về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia và ý kiến nhân dân có giá trị quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu.
Trưng cầu ý dân về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

Chiều 25/11, với trên 86% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật trưng cầu ý dân.

Theo quy định của luật, những vấn đề được Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân gồm: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp, các vấn đề đặc biệt quan trọng về: chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia; kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước và vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Về kết quả trưng cầu ý dân, luật quy định, kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân.

Các chủ thể được đề nghị trưng cầu dân ý là Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân.

Trước ý kiến đề nghị cần giải thích, quy định rõ thế nào là “vấn đề đặc biệt quan trọng”, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, việc xác định thế nào là “đặc biệt quan trọng” gắn với nội dung từng vấn đề được xem xét, trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và liên quan đến nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau. Do đó, nội dung này nên để Quốc hội cân nhắc, xem xét quyết định khi có đề nghị của các chủ thể có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Luật này.

Luật trưng cầu ý dân gồm 8 chương 52 điều có hiệu lực từ 1/7/2016.

Theo Vnexpress