Chủ tịch Nước: Giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Nước: Giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

VietTimes -- Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp hội nhập quốc tế của đất nước.