Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP trong kỳ họp tháng 7-2016

VietTimes -- Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016 vừa công bố ngày 10-5, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra vào tháng 7-2016, Chính phủ sẽ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP 
Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP trong kỳ họp tháng 7-2016

Cũng theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016, các Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ cùng phối hợp hoàn thiện Tờ trình phê chuẩn Hiệp định TPP. Trong đó, Bộ Công thương được giao chủ trì việc tổ chức phối hợp để hoàn thiện tờ trình. 

 Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành rà soát pháp luật bảo đảm thực thi Hiệp định TPP, đề xuất phương án điều chỉnh pháp luật cụ thể phù hợp với lộ trình và yêu cầu của Hiệp định TPP, có tính đến việc đề xuất ban hành một văn bản để sửa đổi nhiều văn bản, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12-2016.

Địa phương phải cam kết giảm thủ tục hành chính, người dân chấm điểm chính quyền

Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc; đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính; loại bỏ giấy phép con không phù hợp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Cam kết cụ thể về việc cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện bộ chỉ số để doanh nghiệp, người dân chấm điểm chính quyền. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1-6-2016. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ KHĐT, VCCI đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Chính phủ giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.