Triển khai ứng dụng CNTT để theo dõi đầu tư công

VietTimes -- Bộ KHĐT vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ... về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương để sử dụng Hệ thống.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương để sử dụng Hệ thống.

Theo đó, để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công thống nhất trên toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai ứng dụng trong phạm vi cơ quan mình trên Hệ thống mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, triển khai tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương để sử dụng Hệ thống. Với các Bộ, ngành trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cấp tài khoản cho bộ phận làm công tác giám sát đánh giá đầu tư, với đơn vị được giao quản lý đầu tư công thuộc Bộ, ngành trung ương chưa được cấp tài khoản đề nghị gửi đăng ký về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản được cấp, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án này rà soát, quét và đính kèm các quyết định của dự án trên Hệ thống bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh; Chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án này báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 trên Hệ thống.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2017, chỉ đạo đơn vị được giao quản lý đầu tư công sử dụng các chức năng về lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên Hệ thống.