Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có gì?

VietTimes -- Trang thông tin điện tử  của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chú trọng phản ánh về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đặc biệt là những bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. 
Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng Internet có địa chỉ: www.ubkttw.vn.
Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng Internet có địa chỉ: www.ubkttw.vn.

Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng Internet tại địa chỉ: www.ubkttw.vn được ra mắt chiều 1/9 vừa qua là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua phương tiện thông tin điện tử trên mạng Internet. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Trang thông tin điện tử sẽ là kênh góp thêm tiếng nói nhằm phản ánh, giới thiệu các nhân tố mới, điển hình về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác kiểm tra, giám sát; tích hợp, lưu trữ các thông tin, dữ liệu được phép công bố về công tác kiểm tra, giám sát; thông báo kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy định của Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. 

Trang thông tin điện tử cập nhật những sự kiện chính trị đặc biệt trên thế giới và trong nước, chú trọng những bài viết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. 

Đây được kỳ vong là phương tiện để hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời, là kênh thông tin để cán bộ, đảng viên, nhân dân phản ánh, góp ý về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nói riêng.