TP. HCM kiểm tra công vụ đột xuất các cơ quan hành chính

VietTimes -- TP. HCM vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ của các cơ quan hành chính và thành lập Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TP để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

TP. HCM kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ các cơ quan hành chính.

TP. HCM kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ các cơ quan hành chính.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ là trưởng đoàn kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ của của các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành thời gian làm việc; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức.

Trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương...

UBND TP. HCM cũng giao Chánh Văn phòng UBND TP làm Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TP để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao.

Theo đó, Tổ Công tác sẽ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND quận, huyện và các cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP. HCM, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP. HCM; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND Thành phố về tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo và kết quả kiểm tra các đơn vị.

Có thể bạn quan tâm