Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng 13 họp phiên đầu tiên

Khi xây dựng văn kiện, Tiểu ban sẽ phải nắm vững ba mối quan hệ kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, lý luận và thực tiễn.

Chiều 5/12, phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban cho biết, đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội 12, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Tiểu ban Văn kiện chiều 5/12. Ảnh: TTX

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp của Tiểu ban Văn kiện chiều 5/12. Ảnh:TTX

Theo Tổng bí thư, báo cáo chính trị là trung tâm, hạt nhân của đại hội, tổng hợp những quan điểm, đường lối, định hướng cho phát triển đất nước 5 năm tới và những năm tiếp theo. Vì vậy, tiểu ban cần nắm vững và xử lý tốt ba mối quan hệ, trước hết là giữa kiên định và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, cần kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, kiên định không phải là bảo thủ, giáo điều mà phải đi liền với đổi mới, sáng tạo.

"Nếu chỉ kiên định máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ. Nếu không kiên định mà cứ nói đổi mới thì sẽ dẫn đến chủ nghĩa xét lại, vô nguyên tắc, chệch hướng", Tổng bí thư nói.

Mối quan hệ thứ hai Tiểu ban cần nắm vững là giữa kế thừa và phát triển vì đứng yên là bảo thủ, tụt lùi, nhưng tiến ào ào, không kế thừa cái cũ thì mất gốc, dẫn đến chệch choạc. Cuối cùng, Tiểu ban phải xử lý tốt mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, vì lý luận không thực tiễn là thành suông, còn thực tiễn mà không có lý luận là mù quáng.

Tổng bí thư yêu cầu quá trình xây dựng văn kiện phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân... Thường trực Tiểu ban, Thường trực Tổ biên tập cũng phải dành thời gian, tâm sức thỏa đáng và có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ để hoàn thành công việc với chất lượng cao và đúng tiến độ.

Tiểu ban Văn kiện là một trong 5 tiểu ban được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 thành lập để chuẩn bị cho Đại hội 13. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Báo cáo chính trị trình đại hội 13 của Đảng. Để giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư quyết định thành lập Tổ Biên tập văn kiện.

Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến được tổ chức vào quý I/2021.

Theo VnExpress

Link gốc: https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tieu-ban-van-kien-chuan-bi-dai-hoi-dang-13-hop-phien-dau-tien-3849758.html