Thủ tướng được phân công thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế

VietTimes -- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.
Ảnh minh họa, nguồn Internet
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Cụ thể, Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc trong quy trình điều ước quốc tế: Trình Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Chủ tịch nước quyết định phê chuẩn, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực đối với các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải phê chuẩn.

Bên cạnh đó, tổ chức việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ trong trường hợp cần quyết định gấp nhằm bảo đảm yêu cầu đối ngoại; ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi với các nhà tài trợ nước ngoài; quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ.

Việc phân công trên không áp dụng đối với các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Điều ước quốc tế; điều ước quốc tế phải trình xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ký hoặc gia nhập được quy định tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 42 Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Việc phân công được quy định nêu trên thực hiện khi trong hồ sơ trình, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến kiểm tra của  Bộ Ngoại giao và ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan nhất trí về cơ bản với ý kiến của cơ quan đề xuất.

Trình tự, thủ tục đối với các điều ước quốc tế khác không thuộc nội dung phân công nêu trên được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chính phủ chịu trách nhiệm về những công việc đã phân công cho Thủ tướng Chính phủ thực hiện tại Nghị quyết này. Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký các văn bản giải quyết các công việc được phân công theo Nghị quyết này (trừ các văn bản quy định tổ chức việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước) và có trách nhiệm báo cáo ra phiên họp Chính phủ gần nhất về việc thực hiện các công việc đó.