Thủ tướng đồng ý giải thể 4 Ban Chỉ đạo

Thủ tướng Chính phủ đồng ý giải thể 4 Ban Chỉ đạo đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

4 Ban Chỉ đạo trên gồm:

1- Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường được thành lập theo Quyết định 2059/QĐ-TTg ngày 16/11/2011.

2- Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị được thành lập theo Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 15/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 được thành lập theo Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 9/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

4- Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 được thành lập theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

* Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu việc điều chỉnh phương pháp thống kê để phản ánh cả giá trị chứ không chỉ số lượng sản phẩm, dịch vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016.

* Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong quá trình thẩm định, xét duyệt và thực hiện các dự án đầu tư trên cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2016.

Theo VGP