Thủ tướng chấp thuận cho Đà Nẵng thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg cho phép TP Đà Nẵng thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm nhằm giúp việc cho UBND TP trong tổ chức, thực thi pháp luật chuyên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ tướng vừa có Quyết định chấp thuận cho Đà Nẵng lập thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Thủ tướng vừa có Quyết định chấp thuận cho Đà Nẵng lập thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng còn có chức năng và thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn TP. Đưa ra các đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm chuyên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm; Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Ban Quản lý sẽ do UBND TP Đà Nẵng quy định.
Theo Quyết định, lãnh đạo Ban Quản lý gồm có Trưởng ban và có không quá 3 Phó Trưởng ban. Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý gồm có 3 phòng chuyên môn, 5 đội nghiệp vụ và có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm.
Biên chế Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do UBND TP Đà Nẵng tự cân đối trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của TP.Đà Nẵng được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không tăng biên chế. Và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do UBND TP.Đà Nẵng quy định cụ thể.
Thời gian thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng là 3 năm kể từ ngày ký là ngày 25/8/2017. Sau thời gian thí điểm, UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận chp TP.HCM thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM. Đây cũng là địa phương đầu tiên của cả nước được triển khai thí điểm mô hình này, thời gian thí điểm cũng trong thời hạn 3 năm.