Tháng 10/2016, sẽ trình Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng

VietTimes – Đề án "Đổi mới mô hình tăng trưởng, sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động" hiện đang soạn thảo sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị trong tháng 10/2016, để ra Nghị quyết về định hướng phát triển kinh tế, với mục tiêu cụ thể, có tầm nhìn trong 10 năm tới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, dự thảo đề án này sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị cho ý kiến và chuyển tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận trong tháng 10/2016, trước khi ban hành một nghị quyết riêng cho nội dung này.

Nội dung trong dự thảo đề án được yêu cầu khi xây dựng cần cụ thể hóa, làm rõ hơn những quan điểm, tư tưởng của Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Cơ quan soạn thảo đánh giá lại việc triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế với mục tiêu cuối cùng là phát triển nhanh và bền vững so với tiềm năng và yêu cầu, điều kiện của đất nước.

Đặc biệt, khái niệm về phát triển bền vững cần làm rõ hơn nữa, được cụ thể hóa trên cơ sở nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với mục tiêu tăng trưởng dài hạn, tăng trưởng bao trùm.

Đồng thời, Đề án cũng phải xác định rõ các nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội… Phải chắt lọc được những nội dung thể hiện được quan điểm, tư tưởng của Đảng về tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Bộ KHĐT và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là hai cơ quan được giao nhiệm vụ soạn sự thảo cho Đề án cần tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức, đơn vị ở trong nước và sớm hoàn thiện đề án, trình cơ quan có thẩm quyền thảo luận và quyết định.