Chính phủ yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

Chính phủ yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

VietTimes -- Tại Nghị quyết số 162/NQ-CP , Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ cũng thống nhất phương châm của năm 2019 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
Tháng 10/2016, sẽ trình Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng

Tháng 10/2016, sẽ trình Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng

VietTimes – Đề án "Đổi mới mô hình tăng trưởng, sức cạnh tranh gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động" hiện đang soạn thảo sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị trong tháng 10/2016, để ra Nghị quyết về định hướng phát triển kinh tế, với mục tiêu cụ thể, có tầm nhìn trong 10 năm tới.