Tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh các tập đoàn

VietTimes -- Đây là một trong những nôi dung quan trọng được Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017 mới được công bố.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, nhằm Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ, quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương khẩn trương rà soát phương án phân bổ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ: danh mục dự án các Bộ, ngành trung ương, địa phương đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2016 sang năm 2017; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại trước ngày 15 tháng 3 năm 2017. Khẩn trương phối hợp với các Bộ chủ quản các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng chương trình mục tiêu trong tháng 3 năm 2017.

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ ban hành.

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia. Thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Công Thương rà soát, có giải pháp trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách và giá điện mặt trời và giá điện gió (điều chỉnh). Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Tích cực thực hiện các biện pháp kích cầu, phát triển hệ thống thương mại bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước.