Tăng các khoản thu ngoài dầu thô để bù khoản hụt thu do giá dầu giảm

Đối với nhiệm vụ NSNN năm 2015, Chính phủ chỉ đạo phấn đấu tăng các khoản thu ngoài dầu thô, giữ bội chi ngân sách theo mức Quốc hội đã quyết định, góp phần ổn định và đảm bảo cân đối vĩ mô.

Tăng các khoản thu ngoài dầu thô để bù khoản hụt thu do giá dầu giảm

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015, Chính phủ thống nhất với Bộ Tài chính về các giải pháp điều hành NSNN năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016.

Theo đó, đối với thực hiện NSNN năm 2015, Chính phủ chỉ đạo phấn đấu tăng các khoản thu ngoài dầu thô, giữ bội chi ngân sách theo mức Quốc hội đã quyết định, góp phần ổn định và đảm bảo cân đối vĩ mô.

Đối với dự toán NSNN năm 2016, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát, xây dựng dự toán thu NSNN theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ huy động thu NSNN trên GDP không thấp hơn so với thực hiện năm 2015.

Đồng thời cơ cấu lại các khoản chi NSNN; trong đó không tăng các khoản chi thường xuyên so với dự toán NSNN năm 2015, nhất là chi bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, xem xét dành nguồn để xử lý tiền lương, trước hết là xử lý bất hợp lý về tiền lương hưu thấp, bố trí hợp lý dự toán chi đầu tư phát triển, phấn đấu tăng đầu tư phát triển nguồn NSNN, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cấp thiết.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ, hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2015, dự toán NSNN 2016…

Theo Trí thức trẻ