Sẽ tiến hành 3 cuộc tổng điều tra thống kê quy mô quốc gia

VietTimes – 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, ngoài 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia còn có 11 cuộc điều tra thống kê.

Đối với cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm tổng điều tra theo chu kỳ 10 năm, ngày 01 tháng 4 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 9). Đối với cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thời điểm tổng điều tra theo chu kỳ 10 năm, ngày 1 tháng 7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 5). Còn cuộc tổng điều tra kinh thời điểm tổng điều tra theo chu kỳ 5 năm, ngày 1 tháng 3 và 1 tháng 7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 1 và 6).

Trong số 11 cuộc điều tra thống kê thì có 4 cuộc điều tra về đất đai, dân số, lao động, việc làm gồm: 1- Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 2- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; 3- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình; 4- Điều tra lao động và việc làm.

2 cuộc điều tra về tài khoản quốc gia, tài chính tiền tệ: 1- Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; 2- Điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi.

Và 5 cuộc điều tra về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gồm: 1- Điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ; 2- Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp; 3- Điều tra năng suất sản lượng cây hàng năm; 4- Điều tra năng suất sản lượng cây lâu năm; 5- Điều tra chăn nuôi.