Sắp đánh giá toàn diện 10 năm thi hành Luật CNTT

VietTimes -- Để  tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTTvào quý IV/2016 tới, Bộ TT&TT đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan gửi báo cáo tổng kết về Bộ trước ngày 30/6.
Sắp đánh giá toàn diện 10 năm thi hành Luật CNTT

Ngày 29/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký công văn đề nghị Ban Chỉ đạo CNTT  của Cơ quan Đảng; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các hội, hiệp hội CNTT và doanh nghiệp liên quan triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.

Thực tế sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật CNTT cho thấy bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển đất nước và bản thân ngành CNTT đã có nhiều thay đổi. Thế giới đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với những thay đổi cơ bản về khoa học, công nghệ, mức độ cạnh tranh trên trường quốc tế. Tại Việt Nam, năng lực quản lý, nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT và trình độ dân trí cũng đã được nâng cao. Bản thân ngành CNTT thời gian qua cũng đã có những xu hướng phát triển mới cần được quan tâm.

Trong bối cảnh đó, nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, Đảng và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ đạo, định hướng quan trọng về CNTT trong đó CNTT được xác định là một trong những công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới, mang lại động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội thông tin… Do đó, nhu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về CNTT phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực này trở nên bức thiết. Vì vậy, tại Nghị quyết số 26 ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT.

Đồng thời, để chuẩn bị cho hoạt động này, cùng ngày 29/4, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã ký Quyết định số 692 ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.

Theo kế hoạch, việc tổng kết được thực hiện toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội CNTT, doanh nghiệp lớn có liên quan. Yêu cầu đặt  ra là phải đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật CNTT và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ những kết quả, thành tựu đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai về ứng dụng và phát triển CNTT.

Bộ TT&TT là cơ quan chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT trên phạm vi toàn quốc. Để triển khai, Bộ TT&TT thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật CNTT do 1 Thứ trưởng làm Trưởng ban; Vụ CNTT là đơn vị thường trực; các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ để tham mưu, tư vấn công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT. Các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ TT&TT triển khai các nhiệm vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng theo kế hoạch này, cùng với việc xác định thời hạn các cơ quan Đảng; các Bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp tiến hành tổng kết và gửi báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT về Bộ trước ngày 30/6, Bộ TT&TT cũng dự kiến sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết  10 năm thi hành Luật CNTT vào quý IV/2016.