Sắp có bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường

VietTimes -- Bộ TT&TT đang dự kiến bổ sung hướng dẫn cụ thể về việc xác định doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường. Ngoài việc xác định theo thị phần doanh thu dịch vụ viễn thông, bổ sung hướng dẫn thêm các tiêu chí xác định doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể trong lĩnh vực viễn thông bao gồm năng lực tài chính, năng lực công nghệ, mạng lưới, kênh phân phối.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông (Nghị định số 25) được Chính phủ ban hành ngày 06/4/2011, có hiệu lực từ ngày 01/6/2011. Đây là văn bản quy phạm pháp luật hết sức quan trọng, góp phần cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý về viễn thông, tạo cơ sở để triển khai thực thi hiệu quả Luật Viễn thông.\

Là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện Nghị định, Bộ TT&TT đã thường xuyên theo dõi rà soát, đánh giá việc thực thi các quy định của Nghị định. Tuy nhiên, những lần sửa đổi, bổ sung trước đây chưa có điều kiện để đề cập và giải quyết những hạn chế, bất cập của Nghị định 25 được ghi nhận trong quá trình thực thi thời gian qua. Do vậy, hiện nay việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông là rất cần thiết.

Dự thảo Nghị định có gì mới?

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung có một vài điểm mới cơ bản.

Thứ nhất, bổ sung quy định về quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông. Theo đó, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về xác định thị trường viễn thông liên quan trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đảm bảo phù hợp với Luật cạnh tranh và các quy định pháp luật về viễn thông (khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định). Bổ sung danh mục các thị trường viễn thông liên quan cần xem xét quản lý cạnh tranh (Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định).

Bổ sung hướng dẫn cụ thể về việc xác định doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường. Ngoài việc xác định theo thị phần doanh thu dịch vụ viễn thông, bổ sung hướng dẫn thêm các tiêu chí xác định doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể trong lĩnh vực viễn thông bao gồm năng lực tài chính, năng lực công nghệ, mạng lưới, kênh phân phối (Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định).

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp giấy phép viễn thông, sửa đổi, bổ sung quy định về thi xử phạt doanh nghiệp vi phạm về cam kết thực hiện giấy phép, phù hợp với pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính (khoản 4 Điều 1 Dự thảo Nghị định). Bổ sung mẫu đơn xin cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng quy định tại Điều 26 Nghị định số 25.

Đồng thời dự thảo cũng bổ sung Điều 33a về thu hồi kho số viễn thông trong trường hợp không nộp lệ phí phân bổ, phí sử dụng kho số viễn thông: Quy định về thời điểm được hiểu là tổ chức, doanh nghiệp không nộp lệ phí phân bổ, phí sử dụng kho số viễn thông; quy định trình tự thực hiện thu hồi số thuê bao viễn thông; quy định trình tự thực hiện thu hồi mã, số viễn thông khác ngoài số thuê bao viễn thông; trách nhiệm của Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thu hồi kho số viễn thông; quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi mã, số viễn thông khi quyết định thu hồi mã, số viễn thông có hiệu lực.