Xuất bản điện tử: 10 năm vẫn rối

Sau 10 năm thi hành Luật Xuất bản (năm 2012), nhiều vấn đề tưởng như “biết rồi, khổ lắm” nhưng vẫn phải “nói mãi”. Một trong số đó là câu chuyện xuất bản phẩm điện tử.
Xuất bản điện tử: 10 năm vẫn rối