Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi

VietTimes -- Với số phiếu tán thành là 95,28%, Luật cạnh tranh (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội thông qua sáng ngày 12/6.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi ảnh 1

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) chính thức được QH thông qua với tỷ lệ tán thành khá cao 

Tham dự biểu quyết Luật Cạnh tranh (sửa đổi) có 469 đại biểu (chiếm tỷ lệ 96,30%), với 464 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 95,28%), 5 đại biểu không tán thành (chiếm tỷ lệ 1,03%).

Trước đó, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH - trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Theo đó, có ý kiến đề nghị sửa lại quy định đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương. Chủ tịch UB Cạnh tranh QG do Chủ tịch nước bổ nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Về ý kiến này, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, UBCTQG là cơ quan thuộc Bộ Công thương do Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nên việc quy định thành viên trong đó có chức danh Chủ tịch do Thủ tướng bổ nhiệm là đảm bảo tính độc lập trong thực hiện chức năng tố tụng cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của thành viên UBCTQG (5 năm) là phù hợp với Quy chế bổ nhiệm cán bộ, công chức của Chính phủ. Vì vậy, xin QH giữ nguyên như dự thảo Luật đã trình.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) thuộc lĩnh vực Kinh tế, Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ, Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công thương, Ủy ban kiểm tra: Ủy ban KTQH.

Ngày 24/5, QH đã thảo luận tại kỳ họp thứ 5, QH Khóa XIV. Ngày 12/6, QH đã chính thức thông qua.

Luật này quy định về:

1. Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền và tập trung kinh tế được thực hiện tại Việt Nam hoặc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam;

2. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

3. Tố tụng cạnh tranh và xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Cụ thể, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) nghiêm cấm cơ quan nhà nước thực hiện những hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường như: Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh; Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường...

Luật đồng thời nghiêm cấm tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh.

Theo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng biện pháp sau đây: Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật quy định, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cạnh tranh. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.