Quảng Nam: Ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất uỷ quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất tái định cư nhưng phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư, phù hợp với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường
Một góc khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam
Một góc khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang về việc xây dựng, thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm đăng ký danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 đối với công tác điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh và nội dung bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 theo hướng: không điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất thời kỳ 2020-2024, mà rà soát cập nhật bổ sung những tuyến đường mới, những vị trí còn thiếu sót trong bảng giá đất để xây dựng giá đất bổ sung sao cho hệ số điều chỉnh giá đất k=1; Tập trung vào những vị trí, khu vực có giá đất còn bất hợp lý, có biến động lớn để điều chỉnh giá đất cho phù hợp...

Giao Sở TN&MT theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung bảng giá đất; tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 20/7/2021; lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh để hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 05/8/2021 báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để ban hành quyết định.

Khẩn trương báo cáo xin ý kiến Bộ TN&MT hướng dẫn về điều chỉnh giá đất trong trường hợp: “Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên” theo quy định của Chính phủ tại điểm b, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 để triển khai thực hiện...

Ngay sau khi có Quyết định giao đất (hoặc cho thuê đất) đối với các doanh nghiệp, Sở TN&MT phải cập nhật nội dung yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ liên quan cho Sở TN&MT theo hướng dẫn trong thời gian nhất định để xây dựng phương án giá đất.

Trường hợp chủ đầu tư không cung cấp hoặc cung cấp hồ sơ không kịp thời, không đầy đủ thì Sở TN&MT phải thông báo cho chủ đầu tư, cơ quan Thuế, Sở Tài chính bằng văn bản về trách nhiệm trong xác định và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước...

Đối với chi phí đầu tư dự án, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất giữ nguyên lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn bằng 10%/ tổng chi phí đầu tư xây dựng và giá trị khu đất của dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở TN&MT yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ theo hướng dẫn và phối hợp với các ngành liên quan thẩm định chi phí đầu tư dự án và sau thời hạn quy định gửi kết quả thẩm định cho Sở TN&MT tổng hợp, xây dựng phương án giá đất theo quy định.

Đặc biệt đối với giá đất tái định cư, UBND tỉnh thống nhất uỷ quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất tái định cư nhưng phải đảm bảo: tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư; phù hợp với giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường tại thời điểm bố trí tái định cư, số lô bố trí tái định cư theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với thời điểm phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, giá đất tái định cư tại chính dự án hoặc các khu vực lận cận có vị trí và kết cấu hạ tầng tương đương và không thấp hơn giá trong bảnggiá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất được công bố...

Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát lại giá đất tại Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để ấn định doanh thu tính thuế, lệ phí theo quy định.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản, dự án BT trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3216/UBND-KTTH ngày 31/5/2021; trình Trưởng Ban chỉ đạo trước ngày 30/6/2021 để xem xét ban hành.