Quảng Nam: Năm 2017, kỷ luật 10 tổ chức đảng và 311 đảng viên sai phạm

VietTimes – Trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng Quảng Nam đã xem xét, xử lý kỷ luật 10 tổ chức đảng và 311 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 162 đảng viên.
Trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng Quảng Nam đã xem xét, xử lý kỷ luật 10 tổ chức đảng và 311 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 162 đảng viên.
Trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng Quảng Nam đã xem xét, xử lý kỷ luật 10 tổ chức đảng và 311 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 162 đảng viên.
Ngày 17/1, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 989 tổ chức đảng và 2.424 đảng viên, giám sát chuyên đề 719 tổ chức đảng và 1.126 đảng viên, xem xét, xử lý kỷ luật 10 tổ chức đảng và 311 đảng viên. 
Cũng trong năm 2017, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 130 tổ chức đảng và 396 đảng viên (UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng và 11 đảng viên); kết luận 94 tổ chức đảng và 321 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 162 đảng viên; kiểm tra 902 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 490 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 628 tổ chức đảng và 690 đảng viên; UBKT cấp huyện và tương đương xử lý kỷ luật 83 đảng viên...
Mặc dù vậy, theo đánh giá tại Hội nghị, vẫn còn một số cấp ủy chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có nơi, có cấp vẫn còn hình thức, tác dụng, hiệu quả chưa cao. Việc giám sát để nắm bắt tình hình chưa kịp thời, nên khuyết điểm chậm được phát hiện; khi phát hiện thì hạn chế, khuyết điểm đã trở thành vi phạm, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
Ở một số lĩnh vực, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa tương xứng với tình hình vi phạm. Chất lượng giám sát chuyên đề chưa cao. Việc đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền có mặt còn hạn chế…