Kiến nghị xử lý khuyết điểm tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các khuyết điểm được phát hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kiến nghị xử lý khuyết điểm tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh vừa ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ nhận định công tác xây dựng hoàn thiện thể chế còn có những tồn tại, hạn chế: phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán còn hẹp, mới bao hàm những nội dung cơ bản nhất, phù hợp với một thể chế thị trường chứng khoán mới hoạt động với các công cụ chứng khoán, các hoạt động giao dịch cũng như hệ thống quản lý đơn giản và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

 Trong quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán còn có những tồn tại, hạn chế trong việc chấp thuận tư cách thành viên và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); việc kiểm tra bất thường đối với HNX, HOSE (bảng giá chứng khoán trực tuyến), VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam); công nợ phải thu khó đòi của Quỹ Hỗ trợ thanh toán tại thời điểm 30-6-2013 do VSD quản lý đối với Công ty CP chứng khoán SME là 3,6 tỷ đồng và Công ty CP Chứng khoán Tràng An là 3,3 tỷ. 

 Ngoài ra việc thực hiện 6 gói thầu về công nghệ thông tin được đánh giá là có khuyết điểm. Cụ thể, hợp đồng giao nhận thầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu các gói thầu không có điều khoản quy định đối tượng bảo hiểm, mức bảo hiểm, thời gian bảo hiểm và trách nhiệm bảo hiểm các bên; nhà thầu phải mua các loại bảo hiểm cần thiết để bảo đảm cho hoạt động thi công theo quy định tại Nghị định 102/2009. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không lập đề cương và dự toán chi tiết để trình Bộ Tài chính thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Thông tư 21/2010 của Bộ Thông tin và truyền thông đối với gói thầu mua sắm thiết bị cho chương trình quản lý văn bản, điều hành và gói thầu mua sắm thiết bị tin học năm 2011.

 “Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế lập dự toán Gói thầu Nâng cấp cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa đúng quy định tại Nghị định 102/2009 của Chính phủ”- thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

 Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền về các khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi nợ phí quản lý công ty đại chúng tồn đọng đến ngày 15/9/2013 là gần 4,9 tỷ đồng; có kế hoạch sử dụng khoản kinh phí trên 45 tỷ đồng để xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 Riêng tại VSD, Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý khoản nợ Quỹ hỗ trợ thanh toán của SME trên 3,6 tỷ đồng, Tràng An trên 3,3 tỷ đồng theo đúng quy định khi tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký của SMNE và Tràng An.

                                                                           Theo Dân trí