Kiểm điểm 31 Bộ và địa phương không báo cáo giám sát tài chính

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Ngày 03/11/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15700/BTC-TCDN gửi các cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về việc đôn đốc thực hiện nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và hàng năm theo các quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Thông tư số 200/2015/TT-BTC.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Báo cáo về Bộ trước ngày 25/11/2016. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2016 vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi. Trong đó có 9 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 về Bộ Tài chính.

Đối với các Bộ, địa phương đã nộp báo cáo thì hầu hết đều lập, gửi tới Bộ Tài chính chậm so với quy định nêu trên và chậm so với cả công văn đôn đốc mà Bộ Tài chính phát đi vào ngày 3/11/2016. Chỉ có 10 đơn vị lập báo cáo trước ngày 31/8/2016.

Qua rà soát các cơ quan đã nộp, Bộ Tài chính cho biết, một số đơn vị thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính chưa đầy đủ như: Có lập biểu kết quả giám sát tài chính theo Biểu số 03 tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC nhưng không nhận xét đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP; hoặc không gửi kèm theo báo cáo giám sát của từng doanh nghiệp nhà nước; không đưa ra ý kiến, kết luận An toàn hay Có dấu hiệu mất an toàn về tài chính; chưa có đầy đủ số liệu của doanh nghiệp.

Việc này đã được Bộ Tài chính gửi Công văn số 211/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước tình trạng trên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định trong tháng 2/2017.

Đồng thời, phải xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/2/2017; xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.