E-magazine Infographic: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Nguyễn Phú Trọng

VietTimes – Ngày 31/1/2021, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thống nhất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII - tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII