Hà Nội trang bị máy tính bảng cho lãnh đạo sở, ngành

VietTimes -- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố sẽ được trang bị máy tính bảng (MTB) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố được trang bị máy tỉnh bản (MTB) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo Quyết định của UBND Thành phố.

UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu UBND Thành phố đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng MTB trong công tác chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố.

Toàn bộ tài liệu (giấy mời, báo cáo...) phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Thành phố với Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra Thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận huyện thị xã; Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của Thành phố, không gửi tài liệu giấy (ngoại trừ các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật).

Các cá nhân sử dụng MTB có trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn người sử dụng MTB rà soát kiểm tra an ninh, an toàn, bảo mật trên thiết bị MTB theo định kỳ hàng năm hoặc khi thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hệ điều hành và các ứng dụng kèm theo MTB của nhà sản xuất... khi người sử dụng có yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng có nhiệm vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan, đơn vị, khi trang bị MTB tham gia hệ thống dùng chung của Thành phố, đảm bảo an toàn thông tin, phù hợp Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng Quy chế áp dụng tại cơ quan khi trang bị MTB cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để kết nối hệ thống dùng chung và gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều của Thành phố, theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.