Quốc hội thống nhất:

Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị không Hội đồng nhân dân phường

VietTimes -- Chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Riêng chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP. Hà Nội là UBND. Như vậy, chính quyền tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây không tổ chức HĐND.
Nghị quyết của Quốc hội thống nhất không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội.
Nghị quyết của Quốc hội thống nhất không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội.

Chiều nay (27/11), trong phiên làm việc cuối cùng của kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội với tỷ lệ 81,16% tổng số ĐBQH tham dự tán thành.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, Nghị quyết quy định, tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội như sau: Chính quyền địa phương ở TP. Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP. Hà Nội là UBND phường. UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội vừa được thông qua chiều nay (27/11) với tỷ lệ 81,16% đại biểu tán thành.
Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội vừa được thông qua chiều nay (27/11) với tỷ lệ 81,16% đại biểu tán thành.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Nghị quyết cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, HĐND, UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị quyết này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

Kể từ ngày 1/7/2021, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp Chủ tịch UBND quận, thị xã chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường mới được bổ nhiệm.

Các văn bản của chính quyền địa phương ở phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 được ban hành trước ngày 1/7/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

Điều khoản chuyển tiếp của Nghị quyết còn nêu rõ, các quận, thị xã, thành phố, phường tại TP. Hà Nội được thành lập kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành không thuộc phạm vi thực hiện thí điểm theo quy định của Nghị quyết này. Việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính này thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Toàn cảnh phiên làm việc cuối cùng của kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh phiên làm việc cuối cùng của kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Về cơ cấu tổ chức, Nghị quyết nêu rõ: UBND phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. UBND phường loại I và loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch; phường loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường là công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chủ tịch là người đứng đầu UBND phường, chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường; trực tiếp quản lý, sử dụng công chức phường theo quy định của Chính phủ và phân cấp, ủy quyền của cấp trên; ký các văn bản của UBND phường.