Hà Nội sẽ đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng

VietTimes -- Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, đơn vị này vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh mua sắm qua mạng đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.
Theo kế hoạch vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2025, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Theo kế hoạch vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2025, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khi mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử (e-Catalog) áp dụng cho mua sắm thường xuyên do Bộ KH&ĐT ban hành thì thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó và ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Lộ trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua sắm thường xuyên thực hiện theo quy định tại Quyết định 1402 ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025” và văn bản 349 ngày 22/1/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai lộ trình áp dụng đăng ký thông tin và đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch 07 ngày 8/9/2015 của Liên bộ KH&ĐT - Tài chính.

UBND Thành phố cũng yêu cầu định kỳ hàng năm, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã phải báo cáo tình hình thực hiện tổ chức đấu thầu qua mạng gửi về Sở KH&ĐT (gửi trước ngày 15/1 năm liền kề năm báo cáo) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, gửi Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh việc phối hợp với Sở KH&ĐT hướng dẫn, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc đấu thầu qua mạng, Sở Tài chính còn được UBND Thành phố giao tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung của Thành phố khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 1402.

Sở TT&TT Hà Nội có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố về việc triển khai mua sắm qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên theo quy định tại Quyết định 1402 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch 07 của Liên bộ KH&ĐT - Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Sở KH&ĐT Hà Nội được giao nhiệm vụ tham mưu báo cáo UBND Thành phố phê duyệt các Kế hoạch hành động hàng năm và định kỳ 5 năm để triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định 1402 đối với gói thầu mua sắm thường xuyên và các gói thầu khác theo quy định; chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình đã quy định; xây dựng báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố để gửi Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tham mưu UBND Thành phố có biện pháp xử lý đối với các đơn vị chưa nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định.