Hà Nội kiểm kê được gần 6.000 di tích

VietTimes – Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31/12/2015.
Định kỳ 5 năm sẽ rà soát các di tích một lần.
Định kỳ 5 năm sẽ rà soát các di tích một lần.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2015, thành phố Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó, có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố, 3.487 di tích chưa xếp hạng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31/12/2016; bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, quản lý theo quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động tăng, giảm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn thành phố; định kỳ 5 năm thực hiện rà soát và trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn được thành phố phân cấp quản lý; đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước và của thành phố Hà Nội về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.