Hà Nội đồng ý lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử

VietTimes – UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế. Trong đó, TP. Hà Nội giao Sở Y tế lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, phần mềm xử lý dữ liệu hoạt động tầm soát ung thư, hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh trên địa bàn toàn thành phố.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bệnh viện XanhPon Hà Nội.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bệnh viện XanhPon Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3661/UBND-KGVX cho ý kiến về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công văn số 1252/STTTT-CNTT, ngày 3/7/2017, của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định nội dung trọng tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế năm 2017; Công văn số 2454/SYT- KHTC, ngày 7/7/2017, của Sở Y tế về việc rà soát danh mục đề án lĩnh vực y tế được giao trình UBND thành phố 6 tháng cuối năm.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý đề xuất của các sở Thông tin và Truyền thông, Y tế. Đồng thời, giao Sở Y tế báo cáo, xin ý kiến Bộ Y tế việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017 để tránh trùng lắp.

TP. Hà Nội cũng giao Sở Y tế đề xuất việc tiếp nhận 17 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực an toàn thực phẩm, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo, đảm bảo đúng quan điểm triển khai của UBND Thành phố tại Thông báo số 699/TB-UBND ngày 10/7/2017.

Giao Sở Y tế có kế hoạch di trú các dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố; lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, phần mềm xử lý dữ liệu hoạt động tầm soát ung thư, hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh trên địa bàn toàn thành phố; xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế theo hướng dẫn của các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế, đơn vị liên quan có giải pháp tổng thể đảm bảo hạ tầng dùng chung và trang thiết bị phục vụ triển khai hệ thống phần mềm; hướng dẫn, đôn đốc Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguyên tắc tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống.