Hà Nội cắt giảm 46 phòng và 142 lãnh đạo phòng

VietTimes -- Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), từ đó giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó phòng.
Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017- (Ảnh: Dân trí).
Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017- (Ảnh: Dân trí).

Báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khoá XV về Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2017, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, ngay từ cuối năm 2015, thành phố đã ban hành Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Ban Cán sự Đảng thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản tới tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc... Ông Trần Huy Sáng cho biết, kết quả về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó trưởng phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Cùng với sắp xếp các cơ quan hành chính, TP. Hà Nội hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, theo đó giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp, đã hoàn thành sáp nhập 61 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Cơ bản hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố thành 8 ban quản lý dự án theo lĩnh vực thuộc Thành phố và 30 ban quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã.

Về kết quả thực hiện biên chế, trong năm 2016, TP đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế được 159 trường hợp.

Về tinh giản biên chế, thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị của Thành phố đều xác định sẽ giảm biên chế 10% đến năm 2021. Ban Pháp chế HĐND TP cũng nhất trí với tờ trình của UBND TP về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2017 của Hà Nội. Thực hiện tinh giản 1,5% biên chế, số giảm được phân bổ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.