Giá khí giảm, Đạm Phú Mỹ vượt 45% kế hoạch năm

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DPM lần lượt tăng 2% và 34% so với năm 2014. 
Giá khí giảm, Đạm Phú Mỹ vượt 45% kế hoạch năm

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (mã DPM) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2015 với doanh thu thuần giảm sút so với cùng kỳ 2014. 

Cụ thể, doanh thu thuần đạt được trong quý cuối năm 2015 ở mức 2.367 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với quý IV/2014. 

Nhờ giá vốn hàng bán giảm 16% nên lợi nhuận gộp tăng 34%, đạt 815,2 tỷ đồng. 

Mặc dù chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ nhưng kỳ này công ty không còn lỗ từ công ty liên doanh liên kết. Cùng kỳ 2014 công ty lỗ tới 94 tỷ đồng tại hạng mục này. 

Kết quả, DPM đạt 318,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV, tương ứng tăng 90% so với cùng kỳ. 

Lũy kế cả năm 2015, DPM đạt 9.764 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.521 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2% và 34% so với năm 2014. 

Được biết, kết quả khả quan này là nhờ giá khí đầu vào giảm mạnh, và do cuối năm là thời gian cao điểm đối với thị trường phân đạm. 

So với mục tiêu lợi nhuận 1.047 năm 2015 thì DPM đã vượt 45% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến cuối 2015 ở mức 10.862 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức cao, chiếm 5.380 tỷ đồng. 

Nợ phải trả đang ở mức 8.193 tỷ đồng, giảm 25% so với thời điểm đầu năm 2015. 

Theo Bizlive