Eximbank: Thanh tra kết luận gì về vấn đề liên quan Eximland?

Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ HĐKD) đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116,67 tỷ đồng.
Eximbank: Thanh tra kết luận gì về vấn đề liên quan Eximland?

Theo tờ trình gửi đến cổ đông tại ĐHCĐ bất thường năm 2015, Eximbank đã xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề liên quan đến nội dung nêu tại Kết luận Thanh tra.

Theo đó, Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ HĐKD) đến thời điểm 31/12/2013 là 1.116,67 tỷ đồng.

Eximbank đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 đến năm 2013.

Đến nay, Eximbank đã khắc phục được 284,83 tỷ đồng còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, việc mua bán BĐS đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần phải xử lý.

Thanh tra kết luận vệc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng BĐS là chưa đúng quy định theo chuẩn mực kế toán và thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến ĐHCĐ gần nhất để thông qua phương án khắc phục.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên lần thứ 30 của Eximbank tổ chức ngày 21/7/2015, các cổ đông cũng đã “xoay” lãnh đạo ngân hàng này về các vấn đề liên quan đến Eximland.

Cụ thể, cổ đông yêu cầu lãnh đạo Eximbank trả lời cho việc chủ trương đầu tư vào Eximland là ai đưa ra, con số nợ xấu thực tế là bao nhiêu, là ngân hàng đưa ra hay thanh tra kết luận?

 Phần đầu tư hơn 300 tỷ đồng vào Eximland có phải là nợ xấu không?Đầu tư của Eximbank vào Eximland bản chất là thế nào, mối quan hệ nội bộ của HĐQT với Eximland là thế nào?

Trả lời cổ đông khi ấy, lãnh đạo Eximbank cho biết trong những năm trước đúng là có đầu tư, nhưng đến nay các khoản dư nợ ở Eximland đã tất toán thành công. 

Năm vừa qua Eximbank đã chuyển nhượng phần góp vốn vào Eximland, đến nay không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Đồng thời HĐQT và ban điều hành sẽ báo cáo kết quả thanh tra tới cổ đông tại ĐHCĐ bất thường bầu nhân sự (tức ngày hôm nay 15/12).

Theo Trí thức trẻ