Câu hỏi cổ tức

Câu hỏi cổ tức

“Chúng tôi cũng có những quy trình định giá khá cứng nhắc để hỗ trợ cho quyết định đầu tư của mình... Nếu NHNN đúng khi giúp các NHTM làm đẹp báo cáo tài chính, thì cũng với lý do đó, NHNN nên cho phép các NHTM được chia cổ tức bằng tiền mặt”