Đưa quy chuẩn về cấu trúc mã định danh vào thực tế

VietTimes -- Sáng nay (3/8), Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị phổ biến Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp.
​Quy chuẩn sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/10/2016.
​Quy chuẩn sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/10/2016.

Trước đó, ngày 1/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định dạnh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QC102). 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về: Cấu trúc mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Định dạng dữ liệu của gói tin được trao đổi giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành và hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Quy chuẩn được ban hành là cơ sở để cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản điều hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành hoàn thiện giải pháp của mình, đảm bảo khả năng kết nối, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này không quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc trao đổi các văn bản mật trên môi trường mạng.

Để Quy chuẩn được triển khai có hiệu quả, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị phổ biến nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung kỹ thuật quy chuẩn, các biện pháp quản lý, các công việc cần chuẩn bị để đưa quy chuẩn vào thực tế. Đây là cơ hội tốt để thúc đẩy việc phối hợp giữa Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chuyên trách về CNTT với các đơn vị cơ quan nhà nước đang vận hành sử dụng những hệ thống Quản lý văn bản điều hành, đồng thời tăng cường tính chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo tuân thủ các doanh nghiệp đơn vị sản xuất, phát triển các hệ thống kết nối, trao đổi văn bản quản lý điều hành.