Dự thảo Luật An ninh mạng: Giáo dục an ninh mạng sẽ được đưa vào sách giáo khoa

VietTimes -- Theo Dự thảo Luật An ninh mạng, đào tạo về an ninh mạng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, nội dung đào tạo về an ninh mạng là một bộ phận trong chương trình giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng và tương đương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều qua, tại Nhà Quốc hội, thảo luận về dự thảo Luật An ninh mạng, nhiều đại biểu nhận định vấn đề phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng là một trong những nội dung quan trọng cần được rà soát, quy định rõ trong Dự thảo Luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, đối chiếu vào dự thảo Luật, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng được quy định theo hướng ưu tiên đào tạo, phát triển, thu hút nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt; ưu tiên phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đạt tiêu chuẩn quốc tế; khuyến khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác về an ninh mạng giữa khu vực nhà nước và tư nhân, trong và ngoài nước.

Dự thảo Luật cũng đã có quy định về đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng, cụ thể: Đào tạo về an ninh mạng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, nội dung đào tạo về an ninh mạng là một bộ phận trong chương trình giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng và tương đương; Giáo dục an ninh mạng được đưa vào môn học chính khóa về giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường; bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng được đưa vào chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh  theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng, an ninh.

Cho ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật về giáo dục, đào tạo; bổ sung quy định khuyến khích các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo đại học nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo về an ninh mạng; rà soát, lược bỏ những nội dung trùng lặp và lược bỏ quy định về văn bằng, chứng chỉ an ninh mạng. Một số đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn, rõ hơn chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, huy động nguồn nhân lực, đào tạo và đào tạo lại. Đồng thời bổ sung quy định về xây dựng đội ngũ giảng viên; quy định đào tạo an ninh mạng vào trong các trường phổ thông; đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực dân sự; thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nguồn nhân lực an ninh mạng.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng cho rằng, ngoài việc tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như mạng internet, mạng viễn thông, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý thì yếu tố con người có tính quyết định. Do đó cần phải có đội ngũ chuyên gia, trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin mới bảo vệ an ninh mạng, trước những tấn công mạng, gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần có chính sách rõ hơn để ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhất là các chuyên gia về an ninh mạng trong các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, bổ sung việc quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng, bổ sung và quy định rõ cơ chế, chính sách ưu tiên tuyển dụng đãi ngộ thỏa đáng; quy định trách nhiệm phát triển nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.