Dự kiến 4 hạng lương viên chức công nghệ thông tin

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập và với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Dự thảo phân hạng và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin như sau: Chức danh An toàn thông tin mạng gồm An toàn thông tin mạng hạng I Mã số: V.11.05.13; An toàn thông tin mạng hạng II Mã số: V.11.05.14; An toàn thông tin mạng hạng III Mã số: V.11.05.15.

Chức danh Quản trị hệ thống gồm: Quản trị hệ thống hạng I Mã số: V.11.06.16; Quản trị hệ thống hạng II Mã số: V.11.06.17; Quản trị hệ thống hạng III Mã số: V.11.06.18; Quản trị hệ thống hạng IV Mã số: V.11.06.19.

Chức danh Kiểm định công nghệ thông tin gồm 3 hạng: I, II và III.

Chức danh Kiểm thử công nghệ thông tin gồm 2 hạng: II và III

Chức danh Thiết kế, phát triển phần mềm gồm 3 hạng: I, II và III

Chức danh Quản trị nội dung số gồm 2 hạng: II và III

Theo dự thảo các chức danh nghề nghiệp viên chức quy định trên được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, các chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00 gồm: An toàn thông tin mạng hạng I; Quản trị hệ thống hạng I; Kiểm định công nghệ thông tin hạng I; Thiết kế, phát triển phần mềm hạng I.

Các chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78 gồm: An toàn thông tin mạng hạng II; Quản trị hệ thống hạng II; Kiểm định công nghệ thông tin hạng II; Kiểm thử công nghệ thông tin hạng II; Thiết kế, phát triển phần mềm hạng II; Quản lý nội dung số hạng II.

Các chức danh nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 gồm: An toàn thông tin mạng hạng III; Quản trị hệ thống hạng III; Kiểm định công nghệ thông tin hạng III; Kiểm thử công nghệ thông tin hạng III; Thiết kế, phát triển phần mềm hạng III; Quản lý nội dung số hạng III.

Chức danh nghề nghiệp Quản trị hệ thống hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Đây là toàn văn của Dự thảo và mời các độc giả góp ý tại đây.