Đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTC phê duyệt phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế được thực hiện tại Cục Thuế và Chi cục Thuế, thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
Đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuế

Cụ thể, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ thủ tục “Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng” vì cơ quan Thuế đều đã kiểm soát được số hóa đơn không tiếp tục sử dụng..

Các chỉ tiêu địa chỉ của tổ chức, cá nhân đặt in/ sử dụng phần mềm tự in hóa đơn trong thủ tục “Báo cáo về việc nhận in hóa đơn đặt in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn”; số hợp đồng và ngày hợp đồng trên biểu mẫu TB01/AC và TB02/AC tại thủ tục “Thông báo phát hành hóa đơn” cũng bị bãi bỏ. Nguyên nhân là do trên cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, mỗi tổ chức, cá nhân đều có đầy đủ thông tin về tên, mã số thuế, địa chỉ... đồng thời thông tin về số hợp đồng đặt in, ngày hợp đồng đặt in cơ quan Thuế đã có thông tin tại Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (Biểu mẫu BC01/AC) của tổ chức nhận in hóa đơn. Do đó, các chỉ tiêu nói trên không còn cần thiết nữa.

Bên cạnh đó, một số loại giấy tờ nằm trong các thủ tục: “Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam được hưởng các quy định miễn, giảm thuế đối với thu nhập quy định tại các Điều khoản thu nhập từ phục vụ Chính phủ, thu nhập của sinh viên, học sinh học nghề và thu nhập của giáo viên, giáo sư và người nghiên cứu”; “Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Thủ tục Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Thủ tục Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài”; “Đối với các tờ khai 01A/TNDN, 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC” cũng được loại bỏ.

Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ được Tổng cục Thuế chủ trì dự thảo và trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 30-6-2015.

Quyết định này cùng với Quyết định số 510/QĐ-BTC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, qua đó thực hiện, triển khai có hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính đã đề ra để phấn đấu hết năm 2015 thời gian nộp thuế, hải quan bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 và năm 2016 là ASEAN-4 theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, trong năm 2014, cùng với nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã giúp đưa số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử trên toàn quốc từ 65% lên 95%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm (không bao gồm thời gian nộp bảo hiểm).

Theo Báo Hải quan