Đẩy mạnh tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp

VietTimes -- Ngày 8/3, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 599/BTTTT-CBC gửi các cơ quan báo chí, các Sở TTTT về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.
Đẩy mạnh tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ quan báo chí, các Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 151/KH-BTTTT của Bộ TTTT, cụ thể: Các Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, quản lý thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; giới thiệu, phổ biến các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước, văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử tới cử tri cả nước.

Tập trung làm rõ bản chất Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quyền dân chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 tới cử tri cả nước.

Đặc biệt, tập trung thông tin, tuyên truyền về các nguyên tắc, quy trình bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về cuộc bầu cử và các hành động vi phạm pháp luật trong việc đề cử, ứng cử, vận động bầu cử, các vi phạm về quyền bầu cử, ứng cử của công dân...

Qua thông tin, tuyên truyền, bảo đảm để cử tri nắm vững những nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức, vận động bầu cử đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ.

Đồng thời cổ vũ, động viên cử tri tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động bầu cử và chủ động tham gia bầu cử. Gắn cuộc vận động bầu cử với các phong trào thi đua yêu nước khác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, lập thành tích chào mừng ngày bầu cử.

Biểu dương các đơn vị, địa phương làm tốt công tác bầu cử; phát hiện, phê phán những hành vi gây mất dân chủ, xâm phạm quyền tự do bầu cử, ứng cử của công dân.

Đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, qua đó làm cho dư luận và nhân dân thế giới có những nhận thức đúng đắn về tính dân chủ trong hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội của Việt Nam; góp phần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi về cán bộ, chuyên viên, biên tập viên và phương tiện kỹ thuật cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; dành thời lượng, thời điểm phát sóng, diện tích phù hợp để phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng nhu cầu cần được thông tin của nhân dân.

Trần Anh Tuấn