Gần 96% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu

Gần 96% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, đến 17h, tức là hai giờ trước khi đóng hòm phiếu, tổng hợp từ 63 tỉnh thành cho thấy 63,3 trong tổng số hơn 69 triệu cử tri đã đi bầu cử. Trong đó hơn 32.100 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu.