Đà Nẵng giảm gần 3.900 biên chế, người hưởng lương ngân sách ở giai đoạn 2016-2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong giai đoạn 2016-2021, hệ thống chính trị các cấp ở Đà Nẵng đã tinh giản được 3.897 biên chế và người hưởng lương ngân sách, giảm 10,04% công chức và giảm 11,7% viên chức.
Bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, trong thời gian qua, thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính TP, Đà Nẵng đã giảm được 95 đầu mối và các phòng, ban trực thuộc; giảm 528 vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính.

Trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn giai đoạn 2018-2021, TP Đà Nẵng đã giảm 37 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 124 đơn vị cấp phòng; giảm 178 vị trí lãnh đạo, quản lý; giảm 159 biên chế, người làm việc; giảm kinh phí từ ngân sách khoảng 280 tỷ đồng so với giai đoạn 2017-2019.

Giai đoạn 2016-2021, hệ thống chính trị các cấp ở Đà Nẵng đã tinh giản được 3.897 biên chế và người hưởng lương ngân sách; công chức giảm 10,04%, viên chức giảm 11,7%, vượt mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đề ra (mục tiêu là 10%).

Qua thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Đà Nẵng đã tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 20,93% (so với năm 2017); tiết kiệm chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là 14,06%(so với năm 2017).

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2026, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tinh giản biên chế ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Số liệu trên được Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" và 7 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức.