Đà Nẵng được chấp thuận cơ chế đặc thù

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 144/2016/NĐ-CP, quy định về cơ chế đặc thù liên quan đến đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý dành riêng cho Đà Nẵng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Đây là Nghị định quy định riêng về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý dành riêng nhằm thúc đẩy phát triển Đà Nẵng nhanh và bền vững; tạo điều kiện để TP phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của miền Trung vào năm 2020; Tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Cụ thể, về cơ chế huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, Đà Nẵng được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; Vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

Ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách TƯ cho ngân sách địa phương để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) mang tính chất liên vùng trên địa bàn TP; Ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP.

UBND TP Đà Nẵng được phép phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các dự án, chương trình dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về ngân sách: ngân sách TƯ bổ sung có mục tiêu cho TP Đà Nẵng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách TƯ và ngân sách địa phương và các khoản thu ngân sách TƯ hưởng 100%, nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách TƯ trên địa bàn so với thực hiện năm trước.

Bên cạnh đó, căn cứ tổng số vượt thu ngân sách TƯ và cân đối chung, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức bổ sung có mục tiêu cho Đà Nẵng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và cơ chế đặc thù của Đà Nẵng.

Số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu, thành phố sử dụng: Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; đầu tư khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng; bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA; chi trả nợ các khoản vốn vay; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của thành phố và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Về việc phân cấp quản lý: Gắn với tăng cường trách nhiệm của HĐND và UBND TP; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của thành phố trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.