Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT sẽ rõ “hình hài” trong tháng 3/2017

VietTimes -- Theo kế hoạch của Bộ TT&TT về triển khai Nghị định 17 của Chính phủ, việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3 này.

Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đây là một trong 28 đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, theo cơ cấu tổ chức của Bộ đã được Chính phủ quy định tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP ban hành ngày 17/2/2017 (Nghị định 17).

Việc chỉ đạo tập trung xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo Nghị định 17 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT đã được Bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 3/2017.

Ngay sau khi Nghị định 17 được ban hành, ngày 24/2, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định này với mục đích đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định của Nghị định; tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tại kế hoạch, Bộ TT&TT đã chỉ đạo triển khai ngay việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của 4 đơn vị gồm: Văn phòng Bộ, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Thông tin cơ sở và Tạp chí TT&TT.

Theo đó, với Văn phòng Bộ, triển khai rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị này trên cơ sở sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Công tác phía Nam vào Văn phòng Bộ. Cục công tác phía Nam được tổ chức lại là Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM, là đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, thực hiện nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thông tin đối ngoại được yêu cầu phải rà soát, xây dựng đảm bảo phù hợp với Nghị định 17 và các văn bản liên quan. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế và Trung tâm thông tin điện tử đối ngoại thành 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.

Dự kiến, việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ và Cục Thông tin đối ngoại sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2017.

Tháng 3/2017 cũng là thời gian Bộ TT&TT dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục này được xây dựng trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thông tin cơ sở, đảm bảo phù hợp với Nghị định 17, Quyết định 52 ngày 6/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và các văn bản có liên quan. Trung tâm Dịch vụ TT&TT trực thuộc Văn phòng Bộ sẽ được chuyển về trực thuộc Cục Thông tin cơ sở.

Có thể bạn quan tâm