Chủ tịch nước: Thực hiện tốt mục tiêu xây nền tư pháp trong sạch

VietTimes -- Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo về việc cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2017, diễn ra vào ngày 11/1, tại Hà Nội.

Về cơ bản, các thành viên Ban Chỉ đạo đều nhất trí với nội dung của dự thảo; một số ý kiến đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể. Văn phòng Ban Chỉ đạo được giao tổng hợp đầy đủ ý kiến, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện văn bản để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận năm 2016, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp.

Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan, sai; cơ bản đã bảo đảm được quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển lành mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý thực tế quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần đánh giá đúng mức, xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, việc chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật chưa sâu sát, để xảy ra một số sai sót, gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án một số vụ án có liên quan đến tội phạm kinh tế, tham nhũng còn chậm trễ, vẫn còn sai sót, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, cán bộ được giao thực hiện các hoạt động tư pháp và công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức luật sư, công chứng, giám định, thừa phát lại... chưa được tiến hành thường xuyên, chưa xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; thi hành nghiêm túc các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động tư pháp mới được Quốc hội thông qua.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai phạm; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp của cơ quan, tổ chức và cá nhân...

Ngoài ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức một số đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình ở các địa phương, mỗi đoàn công tác sẽ do 1 thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng đoàn.

Chủ tịch nước giao Văn phòng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm dự thảo kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành kiểm tra và cử cán bộ tham gia phục vụ đoàn công tác, tổng hợp kết quả báo cáo với Ban Chỉ đạo.