Cấp phó cơ quan thuộc Chính phủ không quá 4 người

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20-3-2016. 
Cấp phó cơ quan thuộc Chính phủ không quá 4 người

Theo đó, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.

Cấp phó của người đứng đầu do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của người đứng đầu; có trách nhiệm giúp người đứng đầu chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ của cấp phó do người đứng đầu phân công.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ không quá 4 người. Trong trường hợp do sáp nhập cơ quan thuộc Chính phủ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền, số lượng cấp phó có thể nhiều hơn nhưng không quá 5 người và do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo CAND