Các yêu cầu kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thông tư quy định nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu thay đổi phục vụ kết nối; trách nhiệm của các bên liên quan khi thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia, chủ quản hệ thống thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh  thành phố trực thuộc TW.

Thông tư gồm 4 chương và 27 điều như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; nguyên tắc kết nối, điều kiện kết nối, tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối của cơ sở dữ liệu quốc gia, nội dung tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối của cơ sở dữ liệu quốc gia…

Đặc biệt chương II có các điều như Yêu cầu chung đối với cấu trúc dữ liệu trao đổi, yêu cầu chung đối với mô hình dữ liệu trong cấu trúc dữ liệu trao đổi, các thành phần của mô hình dữ liệu, các mức độ chi tiết mô hình dữ liệu, những yêu cầu đối với mô hình dữ liệu mức khái niệm, yêu cầu đối với mô hình dữ liệu mức logic…Thông tư cũng quy định trách nhiệm của cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia; trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin; Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh thành phố trực thuộc TW; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc  Bộ TT&TT…