Bộ TT&TT có quy chế làm việc mới

VietTimes -- Bộ TT&TT làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Bộ đều phải tuân thủ quy định của pháp luật; các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Bộ phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi, trách nhiệm thẩm quyền.
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 17/5/2017, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 727/QĐ-BTTTT về Quy chế làm việc của Bộ TT&TT. Quy chế  bao gồm 12 chương và 59 điều quy định về nguyên tắc  làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy chế nêu rõ, trong phân công, giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao một đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm về công việc được phân công, trong quá trình thực hiện có quyền yêu cầu phối hợp, trao đổi, bàn bạc với  các đơn vị, các nhân có liên quan để quyết định và tự chịu trách nhiệm về  về tiến độ và chất lượng công việc.

Đơn vị phối hợp có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu và đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện. Thủ trưởng đơn vị được phân công công việc phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc được giao trước lãnh đạo Bộ.

Phân  công nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo đúng năng lực, trình độ, đảm bỏ phát huy năng lực và sở trường của cán bộ công chức; tăng cường sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đảm bảo dân chủ, rõ ràng, minh bạch, đoàn kết và hiệu quả trong mọi hoạt động nhằm  phát huy sức mạnh tập thể Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ…

Chương II, của Quy chế nêu lên trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ công tác. Chương III, Chương trình công  tác của Bộ; Chương IV, Trình tự, thủ tục giải quyết các công việc của Bộ; chương V tổ chức các hội nghị và cuộc họp; chương VI ban hành các văn bản của Bộ; chương VII, kiểm tra việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao; chương VIII, Tổ chức tiếp công dân ( Bộ trưởng trực tiếp công dân theo định kỳ 01 ngày 1 tháng tại phòng tiếp công dân của Bộ); Chương IX đi công tác và tiếp khách; Chương X Chế độ báo cáo, thông tin;Chương XI là Văn hóa công sở; Cuối cùng là Chương nói về xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.