Bộ TNMT yêu cầu tinh giản công chức không hoàn thành nhiệm vụ

VietTimes -- Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) yêu cầu tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định.
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ TNMT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ và lộ trình đúng quy định, tuân thủ Chỉ thị số 02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí biên chế. Đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt; hạn chế tối đa biên chế thực hiện các nhiệm vụ gián tiếp. Tuy nhiên, quan tâm tăng cường biên chế cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài nguyên và môi trường.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định (giảm tối thiểu 50% số công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định).

Đặc biệt, Bộ yêu cầu thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

Bộ yêu cầu thủ trưởng đơn vị nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm.

Về tổ chức thực hiện, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; thực hiện đúng quy trình tinh giản biên chế; công khai, minh bạch danh sách công chức, viên chức, người lao động thực hiện tinh giản biên chế; chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế.

Nếu đơn vị không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thủ trưởng đơn vị sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.