Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành một loạt thông tư mới

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư: Số 31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin; Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ TT&TT

Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ TT&TT

Thông tư 31/2017/TT-BTTTT gồm 5 chương và 15 điều được áp dụng với các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp các nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động giám sát trên toàn quốc, theo nguyên tắc : Đảm bảo được thực hiện thường xuyên liên tục; chủ động theo dõi phân tích, phòng ngừa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng; đảm bảo hoạt động ổn định, bí mật cho thông tin được cung cấp, trao đổi trong quá trình giám sát; có sự điều phối, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các các hoạt động giám sát của Bộ TT&TT và giám sát của chủ quản hệ thống thông tin, từng bước xây dựng khả năng liên thông giữa hệ thống giám sát của Bộ TT&TT và hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống thông tin trên phạm vi toàn quốc. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2018.

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT ngày 13/12/2017 Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân gồm 9 điều theo nguyên tắc: Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm; hình thức, phương pháp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng phải phù hợp với từng đối tượng, điều kiện kinh tế chính trị văn hóa vùng, miền và phong tục tập quán của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến kiến thức quốc phòng va an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với việc thi hành pháp luật quốc phòng và an ninh; kết hợp lồng ghép phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân với các chương trình tuyên truyền, phổ biến, tập huấn giáo dục kiến thức pháp luật và các chương trình phổ biến kiến thức phù hợp khác.

Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân: Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN, Thông tấn xã VN phối hợp với Bộ quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng va an ninh cho toàn dân; các cơ quan báo chí chủ động xây dựng chương trình nội dung và tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Thông tư có hiêu lực thi hành kể từ ngày 28/1/2018.