Bộ Tài chính đề xuất mở rộng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bộ Tài chính cho rằng, để khuyến khích hơn nữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trạng trại... cần tiếp tục bổ sung, mở rộng quy định về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Bộ Tài chính đề xuất mở rộng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ ngành để xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2020.

Theo Bộ Tài chính, với quy định hiện hành về việc quy định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm bình quân chỉ còn khoảng 60 tỷ đồng/năm, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm từ năm 2011 đến năm 2014 khoảng 6.917 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để khuyến khích hơn nữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trạng trại... cần tiếp tục bổ sung, mở rộng quy định về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội bổ sung nội dụng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2020 như sau:

Thứ nhất, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân nông dân trực tiếp được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sàn xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Hộ gia đình cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Thứ hai, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

Thứ ba, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Như vậy, chỉ còn đối tượng là tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu trên sẽ góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người nông dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, kinh tế hộ nông dân.

Theo Vinanet